چوب افرا

چوب افرا را می شناسید؟

رنگ این چوب سفید مایل به کرم بوده که بیشتر سفید صدفی و با درخشندگی کم است.
بزرگ ترین و بیش ترین افرا در ایران از نوع پلت است که با نام علمی insigne Bosso و نام انگلیسی Maple شناخته می شود.

دایره های سالیانه به دلیل فشرده بودن چوب سالیانه در مقطع عرضی کاملا معلوم و در مقطع مماسی نقوش مواج در مقطع عرضی نقوش رگه ای تشکیل داده است.