چوب راش

چوب راش را می شناسید؟

دایره های این چوب به صورت فشرده و در مقاطع طولی دارای خطوط کم و بیش مشخص هستند.
از مشخص ترین ویژگی های آن می توان به پره های چوبی در مقاطع طولی اشاره کرد که در مقطع شعاعی به پرمگس و در مقطع مماسی به دوک شناخته می شوند.